• PENZION BÁRTA V OPAVĚ

    PENZION BÁRTA V OPAVĚ

    Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava
  • 1
***


GDPR PROHLÁŠENÍ

General Data Protection Regulation

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce dat: Pavel Bárta, se sídlem: Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava, IČ: 74837761, neplátce DPH, dále jako provozovatel Pensionu Bárta, Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava ( dále jen „PB“ )

Host: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmětem těchto zásad je zajištění zpracovávání osobních údajů hostů získaných v rámci obchodní činnosti PB a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito zásadami.
PB se v souladu s těmito zásadami zavazuje zpracovávat osobní údaje hostů. Tyto zásady jsou vyhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

PB se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
Recepční PB
Manažer PB
Účetní
Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným PB. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
Hotelový systém ……..
Cizinecká policie, finanční úřad, Český statistický úřad
Zpracovatelé, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi PB a daným zpracovatelem, nebo jsou zákonnou povinností Hotelu.
Osobní údaje hostů nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pověřencem pro ochranu osobních údajů PB je JUDr. Roman Bárta, kontaktní email .

INFORMACE O HOSTECH

PB má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, národnost, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999), Zákonem o místních poplatcích (565/1990) a Zákonem o dani z přidané hodnoty (235/2004). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 a 10 let.

Host má kdykoli právo požádat PB o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta ,v informačním systému PB a evidenční knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů PB smaže kartu hosta a skartuje evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však PB musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PB technicky a organizačně zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

Zpracovávání údajů je zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby PB, které mají stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupuje k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem a heslem;
PB zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
PB má prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajištěno, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje, tak činí pouze za podmínek a v rozsahu PB stanoveném a odpovídajícím pokynům PB. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u PB.

KAMEROVÝ SYSTÉM

PB využívá k prevenci ochrany svých hostů, svého a jejich majetku kamerový systém. PBl prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

WEBOVÉ STRÁNKY

Na webových stránkách PB jsou užity pouze metriky Google Analytics, s titulem oprávněného zájmu za účely marketingu.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

UPLATNĚNÍ PRÁV

Host může podat žádost o uplatnění práv:

Osobně po ověření totožnosti na recepci, po sepsání žádosti bude sdělen termín vyřízení
emailem na.s platným elektronickým podpisem
z vlastní datové schránky Zákazníka do datové schránky PB.
dopisem s vlastnoručním podpisem na adresu PB

Obsah žádosti:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
Druh výkonu práva– viz popis Práv plynoucích ze zpracování osobních údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o totožnosti hosta, je PB oprávněn ho požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak lze uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Dozorový úřad pro podání stížnosti: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaším pobytem provádíme zpracování Vašich osobních údajů.

Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů a jsou evidovány a uloženy v hotelovém recepčním sotwaru. Tyto údaje jsou používány i pro plnění zákonných povinností vůčicizinecké policii, finančnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správce osobních údajů: Pavel Bárta, se sídlem: Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava, IČ: 74837761, neplátce DPH, dále jako provozovatel Pensionu Bárta, Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava ( dále jen „PB“ ).

 


UBYTOVÁNÍ V OPAVĚ

A3

Ubytování pro turisty, studenty a pracovníky

Rádi Vás pohostíme v našem rodinném penzionu, který se nachází v blízkosti centra města Opavy.

Ubytování pro firmy. Penzion poskytuje zázemí pro firmy a jejich zaměstnance za účelem školení a stáží. Penzion poskytuje ubytování v příjemném prostředí. Ubytování pro studenty. Doporučujeme ho všem studentům i všem přátelům.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Vyplněním a odesláním formuláře beru na vědomí, že společnost Pavel Bárta (IČ: 74837761, neplátce DPH) použije sdělené osobní údaje pro
účel vyřízení vašeho dotazu v souladu s GDPR.

1000 znaků vlevo
Přidat soubory

Captcha code Refresh Image